دوربین مداربسته ضد آب

دوربین مداربسته ضد آب

اصطلاح ضد آب به صورت کلی معنایی بسیار گسترده دارد. این اصطلاح می تواند در مورد طیف وسیعی از محصولات مورد استفاده قرار گیرد. در واقع نمی توان هیچ پوششی را به طور مطلق ضد آب فرض کرد. اما می توان درجه مقاومت آنها در مقابل نفوذ آب را بررسی کرد.

این مقاومت از طریق استاندارد IP مورد بررسی قرار می گیرد. این استاندارد مشخص میکند هر پوشش تا چه اندازه ای میتواند در مقابل نفوذ آب از خود مقاومت نشان دهد. دوربین های ضد آب به طور عمومی IP بالاتر از ۶۵ دارند. پوششی با این درجه از مقاومت می تواند از نفوذ آب باران از دوربین محافظت کند.