انواع درب پارکینگ

انواع درب پارکینگ

درب اتوماتیک پارکینگ چیست؟

در سالیان گذشته برای پارک کردن ماشین در پارکینگ ،ابتدا لازم بود از ماشین پیاده شوید، درب پارکینگ را بازکنید، ماشین را به داخل برده ،دوباره پیاده شوید و درب پارکینگ را ببندید.

اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد آسودگی و رفاه بیشتر برای انسان ها ، درب های قدیمی جای خود را به درب اتوماتیک دادن که تنها با استفاده از دکمه یک ریموت کنترل درب باز و بسته می شود. درب اتوماتیک پارکینگ با استفاده از یک موتور که متصل به برق شهر است کار می کند و باز و بسته کردن آن به راحتی فشردن یک دکمه روی ریموت کنترل می باشد.